Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera załącznik nr 2 i 3 do formularz oferty (formularz cen jednostkowych oraz opis przedmiotu zamówienia). 2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03, zwanej w dalszej części „ustawą o wyrobach medycznych”) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczone wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 70 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną