Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego
 • Telefon/fax: tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
  ul. Boleslawa Śmiałego 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
  REGON: 64639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP-ZCLIP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od 1A do 1M do formularza ofertowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną