Dostawa sprzętu niezbędnego do wykonania zadania D3 Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu niezbędnego do wykonania zadania D3 Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czytników, wyposażenia do budowy anten i znaczków PIT HDX na potrzeby monitoringu funkcjonowania przepławek przy EW Kamienna, MEW w Koleśnie, Jaźwinach i Sówce z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – technologia RFID w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną