Dostawa sprzętu informatycznego

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie niżej wymienionego sprzętu informatycznego. a) Część nr 1 – Komputery PC:  jednostka centralna – 170 sztuk,  monitor 24” – 170 sztuk,  system operacyjny Windows 10 pro 64bit – 170 sztuk b) Część nr 2 – Dyski SSD – 200 sztuk c) Część nr 3 – Komputer AiO – 1 sztuka. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Dostarczone produkty muszą być nowe, nieużywane, pełnowartościowe, kompletne, sprawne technicznie, pozbawione wad prawnych i dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Do dostarczonych produktów muszą być dołączone niezbędne dokumentacje techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz gwarancje. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem określonym w ust. 1 oraz dopuszcza możliwość realizowania poszczególnych części przez różnych wykonawców. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 6. W przypadku gdy w chwili realizacji zamówienia, produkt zaoferowany przez Wykonawcę nie będzie dostępny (np. z powodu wycofania produktu z rynku przez producenta) Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia tego produktu innym o parametrach nie gorszych od produktu zaoferowanego. 7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu dodatkowych max. 10 sztuk jednostek centralnych, max. 10 sztuk monitorów 24” oraz max. 10 sztuk systemu operacyjnego Windows – część nr 1. Zamawiający po wykorzystaniu zamówienia podstawowego, powiadomi Wykonawcę w terminie do dnia 15.11.2019 r. o uruchomieniu opcji. Wykonawca dostarczy dodatkowe jednostki centralne, monitory oraz systemy operacyjne w terminie 3 tygodni od dnia powiadomienia o uruchomieniu opcji. Dodatkowe jednostki centralne, monitory oraz systemy operacyjne zostaną dostarczone po cenach zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną