Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska
 • Telefon/fax: tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  ul. Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 315 200, , fax. 914 315 204
  REGON: 27686000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.muzeum.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu garncarskiego, wyszczególnionego poniżej dla Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Piec ceramiczny – 1szt. Koło garncarskie profesjonalne – 1szt. Koło garncarskie szkolne – 2 szt. Odstojnik do gliny – 1 szt. Palnik gazowy ręczny – 2 szt. Pochłaniacz pyłu – 2 szt. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu ujęte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42900000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną