Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych lub innych akcesoriów okulistycznych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe oraz akcesoria okulistyczne stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość soczewek, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną