Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO – DMA zgodnie z normą ISO 8217:2010 DMA dla statku „NAWIGATOR XXI”, w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia jej obowiązywania, tj. do 31.12.2020 r. Paliwo żeglugowe musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 DMA, zawartość siarki nie może przekraczać 0,10% m/m, gęstość paliwa musi być wyższa od 0,82 g/cm3 w 15oC i niższa niż 0,86 g/cm3 w 15oC. Maksymalna ilość zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 260 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania maksymalnej ilości zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy. Warunki wykonania zamówienia, tj. m.in.: sposób dostawy, sposób pobierania próbek, prawo do reklamacji określone są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, który stanowi integralną część oferty Wykonawcy i należy go wypełnić. Brak wypełnienia całego załącznika nr 1a do SIWZ/załącznika nr 1 do umowy spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający oświadcza, iż w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) spełnia warunki do zwolnienia z akcyzy przy dostawie paliwa żeglugowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 4. Nomenklatura wg CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09134100-8 Olej napędowy 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną