Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni przy ul. Papieża Pawła VI 3 w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni przy ul. Papieża Pawła VI 3 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz dostarczanie) Zamawiającemu oleju opałowego lekkiego - oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych o zawartości siarki nie większej niż 0,1% spełniającego wymagania jakościowe określone w Polskiej Normie PN-C-96024: L1 .Olej ten będzie wykorzystywany do celów grzewczych. 2.Sprzedaż i dostarczanie Oleju opałowego lekkiego następować będzie sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb w okresie wskazanym w sekcji II.8). 3.Miejscem dostarczenia Oleju opałowego lekkiego będą zbiorniki kotłowni centralnego ogrzewania zlokalizowane przy ul. Papieża Pawła VI 3 w Szczecinie. 4.Maksymalna ilość Oleju opałowego lekkiego nabywanego w sposób wskazany w ust. 1 i 2 niniejszego działu wynosi 272.049 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć) litrów. 5. W okresie zimowym zapotrzebowania na Olej opałowy lekki podlegający nabyciu zgłaszane będą przeciętnie jeden raz w miesiącu (każde pojedyncze zapotrzebowanie Zamawiającego – czy to w okresie letnim czy zimowym - kształtować się będzie na poziomie ok. 15 000 litrów Oleju opałowego lekkiego). 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego pomniejszenia wskazanej w ust. 4 powyżej maksymalnej ilości nabywanego od wykonawcy Oleju opałowego lekkiego stosownie do swoich rzeczywistych potrzeb w zakresie zużycia. Ewentualne pomniejszenie nie będzie większe niż 20% maksymalnej ilości Oleju opałowego lekkiego (272.049 litrów), wskazanej w ust. 4 powyżej. Wielkości zużycia podane w ust. 4 niniejszego działu mają znaczenie jedynie szacunkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną