Dostawa odczynników chemicznych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/Biznes/Przetargi/Dostawy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż i dostarczanie Zamawiającemu) odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - określa Załącznik nr 1 do specyfikacji. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin „odczynniki chemiczne” lub „odczynniki” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy odczynniki chemiczne zgodne z opisem podanym w Załączniku nr 1 specyfikacji. 2. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1 specyfikacji. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań naukowych powodującą niejednokrotnie konieczność zmiany odczynników w trakcie ich realizacji – zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia za względu na potrzeby, których nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. 3. Wykonawca dostarczać będzie odczynniki chemiczne sukcesywnie w godzinach 8:00 - 14:30, stosownie do potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych ZUT wskazanej w zamówieniu jednostkowym – od dnia podpisania umowy. Maksymalny czas dostawy odczynników nie może być dłuższy niż 7 dni (dla odczynników krajowych) i 14 dni (dla odczynników importowanych) od złożenia zamówienia przez zamawiającego w formie pisemnej. 4. Termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego odczynnika chemicznego (w dniu dostawy do zamawiającego) nie może być krótszy niż ¾ okresu określonego przez producenta. 5. Odczynniki chemiczne winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z produktem (na żądanie zamawiającego) dokumentacji (certyfikatu, świadectwa) dopuszczającej wskazane odczynniki chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także karty charakterystyki. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od zamawiającego opakowań po substancjach niebezpiecznych, które były przedmiotem dostawy. 8. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 – 7 niniejszego działu określać będzie umowa o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XIV specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną