Dostawa materiałów reklamowych z oznaczeniami identyfikującymi dla projektu "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów reklamowych z oznaczeniami identyfikującymi dla projektu "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych dla potrzeb projektu INT107 pn. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)”. 2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej na dwie samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem”), dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Szczegółowe wyszczególnienie przedmiotu zamówienia w ramach danego Zadania, w tym opis minimalnych, oczekiwanych przez Zamawiającego, właściwości i innych cech jakościowych poszczególnych Materiałów Reklamowych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, a także ilości, w jakich powinny być zaoferowane – zawierają załączniki nr 1 i nr 2 SIWZ. 1) Załącznik nr 1 SIWZ - dla Zadania nr 1 (Gadżety reklamowe) 2) Załącznik nr 2 SIWZ - dla Zadania nr 2 (Karty do gry „Czarny Piotruś”); 3. Miejscem dostarczenia Materiałów reklamowych jest: budynek Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Janickiego 31, 71-270 Szczecin (pokój nr 122). 4. W zakres dostawy (dla zadania nr 1 i 2), o której mowa w ust. 1 niniejszego działu wchodzi wykonanie po stronie Wykonawcy następujących istotnych świadczeń: a. Opracowanie (przygotowanie) projektu graficznego każdego materiału reklamowego w stanie z naniesionym na nim odpowiednim (określonym w załączniku 1, 1a i 2) zakresem oznaczeń identyfikujących dla projektu pn. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)” i uzgodnienie (akceptację) tego projektu graficznego z Zamawiającym; b. Wytworzenie i dostarczenie Zamawiającemu materiałów reklamowych z oznaczeniami identyfikującymi dla projektu pn. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)” w stanie zgodnym z projektem graficznym, o którym mowa w pkt a) powyżej zaakceptowanym przez Zamawiającego, wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym rodzaje materiałów reklamowych stanowiących przedmiot dostawy, o której mowa w ust. 1 – 4 powyżej, opis ich minimalnych (oczekiwanych przez Zamawiającego) właściwości i innych cech, a także określenie rodzaju i zakresu oznaczeń identyfikacyjnych do naniesienia na poszczególne rodzaje materiałów, ilości w jakich wymagane jest ich dostarczenie Zamawiającemu, podaje załącznik nr 1 SIWZ (dla zadania 1) i załącznik nr 2 SIWZ (dla zadania nr 2). 6. Szczegółowy zakres świadczeń składających się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia i warunki ich wykonania zawiera również wzór umowy o zamówienie, o którym mowa w dziale XV SIWZ (Wzór Umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną