Dostawa maszyn do obróbki materiałów w ramach wyposażenia pracowni Fab-lab

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/biznes/przetargi/dostawy.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn do obróbki materiałów w ramach wyposażenia pracowni Fab-lab
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn do obróbki materiałów stanowiąca wyposażenie pracowni Fab-lab składająca się z następującego sprzętu: I. Zadanie 1: 1) Wycinarka laserowa CO2. 2) Wypalarka CNC. 3) Ploter laserowy. II. Zadanie 2: 1) Wiertarka ręczna. 2) Wiertarka pionowa. 3) Wiertarka do wiercenia termoformującego. 4) Stacje lutownicze. III. Zadanie 3: 1) Frezarka CNC. 2) Tokarka uniwersalna. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 3 samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem”). 2. Wyszczególnienie rodzaju sprzętu i wyposażenia w ramach danego zadania, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1 specyfikacji. Zadanie jest odrębną częścią postępowania. 3. Ilekroć specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści „sprzęt” lub „urządzenia” bez bliższego określenia rozumieć należy jako całość maszyn, urządzeń, wyposażenia, wymagań technicznych i serwisowych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 specyfikacji (w odniesieniu do danego zadania), w tym oprogramowania, jeżeli w zakres niniejszego zamówienia zawarty w załączniku nr 1 specyfikacji wchodzi również dostawa oprogramowania. 4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku zlokalizowanym przy al. Piastów 42 w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej (piwnica). 2) przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) w Miejscu Dostarczenia Sprzętu; 3) Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji; 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu. 5) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 1 SIWZ jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu 5. Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności - wchodzą w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa, przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 1 SIWZ przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności. 6. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady. 7. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 – 6 niniejszego działu określać będzie umowa o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XIV specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną