Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, pl. Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 430 95 11
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
  pl. Małopolska 48
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 95 11
  REGON: 28048800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.szczecin.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego) transportem własnym, fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, nieużywanych (za wyjątkiem oceny instrumentów dokonanych zgodnie z rozdziałem XI pkt 2 siwz), instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej pochodzących z produkcji z 2020 r. Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną