Dostawa, instalacja oraz migracja systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-383 Szczecin, Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 914 256 100 , fax. 914 256 103
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  Mickiewicza 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 256 100, fax. 914 256 103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja oraz migracja systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz migracja z dotychczasowego systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2010 do wersji 2019 na systemie oferowanym przez wykonawcę wraz z wskazanymi usługami wsparcia i gwarancji. 1.Dostawa systemów operacyjnych - 3 szt. 2.Dostawa pamięci RAM do serwerów zamawiającego - 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną