DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-952 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 091 4480002, , fax. 091 4489915
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Szczecinie
  Małopolska 17
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4480002, , fax. 091 4489915
  REGON: 00032453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 7 salach rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42, 70-952 Szczecin. 2. Zakres zamówienia 2.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw sądu, w tym: a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia; b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw; c. instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego; d. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; e. przeszkolenie personelu technicznego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 2 do umowy; f. wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt. 11 Załącznika Nr 2 do umowy; 2) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu. 3) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu. 2.2. Liczbę sal rozpraw i ich lokalizację zawiera lista dystrybucyjna stanowiąca Załącznik Nr 3 do umowy. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną