Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół)”. 2.Przedmiot obejmuje dostawę urządzenia do monitoringu wędrówek ryb – zwanego dalej „skanerem”. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin „skaner” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy zespół urządzeń technicznych: komorę wraz z wyposażeniem, sprzętem pomocniczym i oprogramowaniem, zgodne z opisem wymagań podanych w pkt 3 SIWZ. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 4. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38290000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną