Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 914 254 950 , fax. 914 225 533
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 39
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 254 950, fax. 914 225 533
  REGON: 81014599300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szczecin.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zamówienia zgodnie z wymaganiami siwz, w następujących częściach: CZĘŚĆ 1 – Serwery; CZĘŚĆ 2 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale XV siwz. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować daną CZĘŚĆ zamówienia na zasadach i warunkach opisanych dla tej CZĘŚCI w opisie przedmiotu zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną