Dostawa gazów specjalnych, technicznych i dzierżawa butli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/biznes/przetargi/dostawy.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów specjalnych, technicznych i dzierżawa butli dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów i butli do jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji z podziałem na 2 części. Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - określa załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 specyfikacji są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1. 3. Dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności gazu dzierżawy butli oraz dostarczenie go zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i odbioru od zamawiającego gazów i butli, które będą przedmiotem dostawy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczać będzie gazy sukcesywnie, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, stosownie do potrzeb poszczególnych jednostek ZUT położonych na terenie miasta Szczecin – do jednostki organizacyjnej wskazanej w zamówieniu jednostkowym – od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną