Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 47 78 11 479, , fax. 47 78 11 477
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 47 78 11 479, , fax. 47 78 11 477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów elektrycznych dla KWP w Szczecinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Szczecinie (1 szt.) Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 4.1 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu , - maksymalnej mocy netto silnika (w KW), - pojemności akumulatora trakcyjnego (w Kwh), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu , - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu , - gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu , - gwarancja na urządzenia uprzywilejowania w ruchu i całość zabudowy , - gwarancja na pojemność głównego akumulatora litowo - jonowego pojazdu. - gwarancja na ładowarkę naścienną, Część II Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla KWP w Szczecinie (2 szt.) Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 4.2 do siwz. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie prócz ceny również: - marki, modelu, wersja oraz roku produkcji pojazdu , - maksymalnej mocy netto silnika (w KW), - pojemności akumulatora trakcyjnego (w Kwh), - gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu , - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu , - gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu , - gwarancja na pojemność głównego akumulatora litowo - jonowego pojazdu. - gwarancja na ładowarkę naścienną. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia w ramach umowy dla części 1 i 2 był fabrycznie nowy wyprodukowane w roku 2019 – 2020 i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu , do którego nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi (nazwa i adres) dla zaproponowanego przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 na terenie województwa zachodniopomorskiego – wykaz złożony do oferty, może być sporządzony przez Wykonawcę jako odrębny dokument. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do Wydziału Transportu KWP w Szczecinie ul. Wernyhory 5, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 4.1-4.2 do siwz oraz we wzorach umów stanowiących załącznik nr 5.1-5.2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną