Dostawa druków i formularzy medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków i formularzy medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości wskazane w Załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną