Dostawa bonów towarowych

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 91 4328404 , fax. 91 4392990
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
  ul. Klonowica 3 c
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4328404, fax. 91 4392990
  REGON: 81190721200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i zapewnienie realizacji bonów towarowych w formie papierowej, będących materialnymi, zindywidualizowanymi znakami legitymacyjnymi na okaziciela, reprezentującymi określoną w nich wartość pieniężną. Każdy posiadacz bonów będzie uprawniony do ich wymiany za towary lub usługi o wartości wskazanej w nominale bonu (wskazanej w jego treści wartości pieniężnej wyrażonej w złotych polskich) w punktach zajmujących się handlem, usługami, przyjmujących te znaki zamiast pieniędzy tytułem zapłaty ceny na terenie Szczecina bez żadnych opłat, prowizji lub zmniejszeń albo dyskonta. 2. Bony towarowe będące przedmiotem dostawy podlegać będą wymianie na towary i usługi w punktach wskazanych przez Wykonawcę. 3. Emisja, oferowanie lub realizacja bonów nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy 3.797 sztuk bonów o nominale 50,00 zł każdy. 5. Zakupy dokonywane za jednoczesnym zwrotem bonu będą nieodpłatne (wartość nominalna bonu stanowi ekwiwalent zapłaty za ceny w pieniądzu) do wysokości kwoty, na którą opiewa wartość bonu. Wykonawca albo jakakolwiek inna osoba nie może pobierać, naliczać lub potrącić z wartości realizowanego bonu jakiejkolwiek opłaty, prowizji, odsetek lub dyskonta. 6. Zakres zamówienia obejmuje: a) bony towarowe wyłącznie w formie papierowej o nominale 50,00 zł; b) termin realizacji bonów (termin do którego może nastąpić wymiana bonu na towary lub usługi) – nie może być krótszy niż do dnia 30.06.2021 r.; c) realizację bonów w punktach handlowych i usługowych na terenie Szczecina, z możliwością dokonywania zakupów różnego rodzaju towarów (między innymi artykuły spożywcze, chemiczne, przemysłowe, odzieżowe). 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowego wykazu punktów handlowych i usługowych realizujących bony na terenie miasta Szczecina, potwierdzającego ilość punktów wykazaną w ofercie cenowej. Wykaz ten stanowić będzie załącznik do umowy. 8. Koszty i ryzyko dostawy bonów towarowych ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną