Dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC z wyposażeniem

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC z wyposażeniem, w tym Oprogramowaniem (całość zwana łącznie „Sprzętem”). 2.Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu, w tym także wyszczególnienie rodzaju i opisu przywoływanego w ust. 1 powyżej wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje załącznik nr 2 SIWZ.3.Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o Sprzęcie bez bliższego określenia rozumieć należy zarówno urządzenie - aparat do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC wskazane w ust. 1 powyżej, jak też urządzenia składowe i inne elementy jego wyposażenia wskazane w załączniku nr 2 SIWZ. 4.W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie znajdujące się w budynku Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej, zlokalizowanym w Szczecinie al. Piastów 42 pokój nr 2242) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) oraz przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia, przy zastosowaniu certyfikowanego wzorca do sprawdzania poprawności działania Sprzętu, o którym mowa w załączniku nr 2 SIWZ, w Miejscu Dostarczenia Sprzętu;3)Przeprowadzenie u Zamawiającego (w Miejscu Dostarczenia Sprzętu) stosownego dwudniowego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników Sprzętu) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji; 4)Zapewnienie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na Sprzęt (z pominięciem zestawu akcesoriów o którym mowa w pkt 26 załącznika 2 SIWZ) na okres nie krótszy niż 24 miesiące z wyłączeniem części składowej aparatu tj. pieca ceramicznego, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 2 SIWZ. co do którego okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu.5) Wydanie Zamawiającemu: a)Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b)Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu (Instrukcji Obsługi) w wersji papierowej lub dodatkowo elektronicznej , w języku polskim (lub z tłumaczeniem na język polski) c) Certyfikatu CE ( deklaracji producenta, że produkt spełnia wszystkie wymagania odnoszących się do niego norm Unii Europejskiej). d) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy, jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowań lub innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności - wchodzą w zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub zostaną zaoferowane. Wymagana jest licencja odpowiednio pełna, bezterminowa, co najmniej jednostanowiskowa (pkt 24 załącznika nr 2 SIWZ)/wielostanowiskowa (pkt 25 załącznika nr 2 SIWZ), przy czym, jeżeli postanowienia załącznika nr 2 SIWZ lub Wzoru Umowy przewidują inne lub dodatkowe postanowienia w zakresie wymaganej licencji mają one zastosowanie w pierwszej kolejności. 5.W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady, w tym dodatkowe szkolenie opisane w § 8 Wzoru Umowy. 6.Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434560-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną