Dostawa agregatu prądotwórczego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 91 4303465, 4303450 , fax. 914 303 606
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4303465, 4303450, fax. 914 303 606
  REGON: 51435400057000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa agregatu prądotwórczego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, zabudowanego agregatu prądotwórczego o minimalnej mocy znamionowej 400 kVA, dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy, wyładuje i ustawi agregat we wskazanym miejscu magazynu przeciwpowodziowego Zamawiającego w Lubieszynie, adres: Lubieszyn 10 H, 72-002 Dołuje oraz przeprowadzi instruktaż połączony ze sprawdzeniem jego działania dla 2 – 3 osób (przedstawicieli Zamawiającego) w zakresie obsługiwania i uruchamiania dostarczonego agregatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - określony jest w formularzu Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną