Dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 63 szt. rowerów przystosowanych do potrzeb wypożyczalni Bike_S – Szczeciński Rower Miejski (CPV: 34430000-0). 2. Rowery będące przedmiotem umowy muszą być odporne na zniszczenie, z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych oraz muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 poz. 305 ze zm) oraz dostosowane do bezobsługowego wypożyczenia i zwrotu w dowolnej stacji Bike_S. 3. Na każdym rowerze należy umieścić informację z numerem roweru wraz z logotypem Bike_S oraz telefonicznym numerem Call Center, spójne z numeracją, treścią i grafiką z już istniejącą w systemie Bike_S. 4. Dodatkowo rowery muszą być wyposażone w nośniki reklam w miejscach nie utrudniających ich użytkowanie, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 1m2. 5. Kolorystyka rowerów powinna być tożsama z już istniejącą w systemie Bike_S tj. RAL 6018 kolor zielony, RAL 9003 kolor biały. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, do siedziby zamawiającego zlokalizowanej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 105 na własny koszt i ryzyko, własnym transportem, w sposób zapewniający należyte ich zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, uszkodzeniami itp. 7. Do czasu wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę. 8. Wykonawca – wraz z dostawą przedmiotu zamówienia – dostarczy protokół odbioru wystawiony i podpisany przez wykonawcę jako potwierdzenie wymagań zamawiającego oraz pisemne gwarancje liczone od dnia odbioru przeprowadzonego komisyjnie przy współudziale przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. 9. Protokolarny odbiór ilościowo – jakościowy przedmiotu zamówienia nastąpi komisyjnie w siedzibie zamawiającego. 10. Dostarczone rowery muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną