budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22a
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, , fax. -
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa windy zewnętrznej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, budowie i przekazaniu do użytkowania dźwigu osobowego dobudowanego do istniejącego budynku biurowego. Planuje się do istniejącego budynku użyteczności publicznej dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego, obsługującego przyziemie, wszystkie kondygnacje nadziemne oraz kondygnację piwniczną. Dźwig osobowy ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Projektowana dobudowa na działce o nr 3/1, będzie zgodna z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami). Przewidywane wielkości projektowanej rozbudowy: Powierzchnia użytkowa P.u.= 17,00 m2 Powierzchnia zabudowy P.z.= 10,60 m2 Kubatura netto Q = 101,20 m3 Wysokość ponad poziom terenu - 15,50 m Zakres zadania stanowi budowa „pod klucz” wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji na użytkowanie obiektu P.n. „BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. NARUTOWICZA 17A W SZCZECINIE” oraz wyposażenie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną