Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko

Okręg Polskiego ZWiązku Wędkarskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręg Polskiego ZWiązku Wędkarskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-383 Szczecin, MIckiewicza
 • Telefon/fax: tel. 914347625 , fax. 914344963
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręg Polskiego ZWiązku Wędkarskiego w Szczecinie
  MIckiewicza 3
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914347625, fax. 914344963
  REGON: 011508543
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzwszczecin.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, SIWZ, przedmiarem pt: „Budowa i przebudowa pomostów nad jeziorem Stara Dobrzyca w Gminie Resko” tj. pomostu dużego szt. 1, pomostów indywidualnych szt. 38 (załącznik graficzny) oraz pomostu indywidualnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych (załącznik graficzny). 2) Materiałem do wykonania pomostów jest drewno dębowe klasy D35 KS oraz modrzewiowe klasy C27. Jako impregnację drewna dębowego i modrzewiowego stosować olej lniany HMF. Impregnację przeprowadzić przy temperaturze > 10 st. C pod zadaszeniem (wiata). Okorowane i obrobione pale oraz tarcicę impregnować po min. 1 m-cu suszenia. 3) Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowojakościowe wykonanych robót budowlanych. 4) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, 5) Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 7) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną