Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 914 800 444,48 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 800 444,48, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie.” Kod CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie.", zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonaną przez BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik, ul. Małe Błonia 27/1 Szczecin oraz orientacyjnymi przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji, które w razie potrzeby należy zweryfikować do ilości przyjętych w projekcie. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Realizację przedmiotu zamówienia należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Na zakres robót objęty przedmiotem zamówienia został uzyskany brak sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę od Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin w dniu 23.02.2018 r. 7. Warunki wynagrodzenia i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy Załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 9. Zastosowanie materiałów równoważnych. 1) Podane w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych pod warunkiem, że zastosowane materiały będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż zastosowane w dokumentacji. W przypadku opraw oświetlenia ulicznego Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw oświetleniowych niż przyjętych w projekcie pod warunkiem, że zastosowana oprawa oświetleniowa będzie spełniać wytyczne techniczne określone w dokumentacji projektowej m.in. określone w załącznikach do warunków technicznych - wytyczne ZDiTM dla opraw LED oraz spełniać parametry fotometrycznych dla określonej w projekcie klasy oświetleniowej przy nie przekraczaniu maksymalnej mocy pobieranej przez oprawę zastosowaną w projekcie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe potwierdzające, że zastosowana oprawa oświetleniowa spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz przedstawić obliczenia fotometryczne wykonane w ogólnodostępnym programie komputerowym Dialux, które potwierdzą spełnienie wymagań fotometrycznych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętego w obliczeniach fotometrycznych współczynnika konserwacji. Oprawy nie powinny posiadać mniejszej skuteczności świetlnej niż oprawy zastosowane w projekcie tzn. 119 lm/W. 2) W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie złożyć opis materiałów, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne. 10. Warunki zatrudnienia. 1) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace branży drogowej w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) 2) Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace (np. kopie umów o prace) osób, o których mowa powyżej. 4) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną