Budowa dwóch pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pracami projektowymi i pracami przygotowawczymi w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2018-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 320590577
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pracami projektowymi i pracami przygotowawczymi w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie zadania pn.: „Budowa dwóch pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pracami projektowymi i pracami przygotowawczymi w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża” przede wszystkim w zakresie realizacji pomostów wraz z elementami związanymi z nimi funkcjonalnie: a) pomost nr 2: - wykonanie pomostu pływającego, - wykonanie pomostu dojściowego – pomost stały, - wykonanie przejścia pieszego przez torowisko kolejki wąskotorowej, b) pomost nr 3: - wykonanie pomostu pływającego, - wykonanie pomostu dojściowego – pomost stały. Zakres zamówienia: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz Aneksem do PFU jak również w zgodzie z pismami stanowiącymi Wytyczne i dokumenty dla Wykonawców (zał. 5 SIWZ) według obowiązujących przepisów polskiego Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 3.Wybudowanie infrastruktury, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 4.Uzyskiwanie przez Wykonawcę wszelkich decyzji administracyjnych, potrzebnych do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia/użytkowania przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę. Aktualizacja uzyskanych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień uzyskanych na etapie PFU dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym aktualizacja wynikająca ze zmian prawnych – w szczególności zmiany w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.), leżą po stronie Wykonawcy. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją, zgodnie z art. 83 f ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) powinna odbywać się w ramach planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Liwia Łuża”. Wycinkę należy ograniczyć do minimum.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną