Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku od posesji nr 60 do ul. Makowskiej w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 914 800 444,48 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 800 444,48, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku od posesji nr 60 do ul. Makowskiej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku od posesji nr 60 do ul. Makowskiej w Szczecinie. Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane. 2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) Wykonania robót budowlanych. 2) Wykonania dokumentacji powykonawczej. 3) Usuwania wad i usterek w ramach rękojmi. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 2) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym jej projektem, 3) przygotowaniu placu budowy wraz z pracami rozbiórkowymi, 4) budowa ciągu pieszo – rowerowego, 5) wykonanie oznakowania pionowego, 6) wykonanie zieleni, 7) regulacja pionowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych, 8) zabezpieczenie linii kablowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną