REMONT BUDYNKÓW NR 2 i 3, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. METALOWEJ 52, SZCZECIN PODJUCHY

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKÓW NR 2 i 3, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. METALOWEJ 52, SZCZECIN PODJUCHY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynków nr 2 i 3, zlokalizowanych przy ul. Metalowej 52 w Szczecinie Podjuchach, zostały określone: 1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont budynku nr 2, ul. Metalowa 52, Szczecin Podjuchy - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (branży ogólnobudowlanej i elektrycznej), Przedmiary robót (branży ogólnobudowlanej i elektrycznej) oraz rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. 2. dla części 2 zamówienia p.n. Remont budynku nr 3, ul. Metalowa 52, Szczecin Podjuchy - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych (branży ogólnobudowlanej i elektrycznej), Przedmiary robót (branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej). Dodatkowo załączono rysunki branży ogólnobudowlanej i sanitarnej. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną