Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na wybranych obszarach Natura 2000 część nr 1 - Jezioro Świdwie PLB320006 część nr 2 - Diabelskie Pustacie PLH320048

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocena efektu przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na wybranych obszarach Natura 2000 część nr 1 - Jezioro Świdwie PLB320006 część nr 2 - Diabelskie Pustacie PLH320048
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny efektu wykonanych zabiegów ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk przyrodniczych zależnych od wód w okresie od 2020 r. do 2022 r., na obszarach Natura 2000: część nr 1 – Jezioro Świdwie PLB 320006, część nr 2 - Diabelskie Pustacie PLH 320048. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z obu części znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną